Τραπεζικό Δίκαιο


Η Εταιρία ενεργοποιείται και στο χώρο του τραπεζικού δικαίου και του δικαίου της χρηματαγοράς. Παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες και έγγραφες γνωμοδοτήσεις κυρίως, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού και διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων, οι οποίες καλύπτουν ολόκληρο το εύρος του συγκεκριμένου κλάδου δικαίου. Ενδεικτικά, η Εταιρία ασχολείται με:

 • Τραπεζικές συμβάσεις
 • Συμβάσεις παροχής πιστώσεων
 • Ζητήματα τραπεζικού απορρήτου
 • Θέματα σχετικά με τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και με την εξασφάλιση απαιτήσεων
 • Ζητήματα τραπεζικών επιταγών και λοιπών αξιογράφων
 • Αναγκαστική εκτέλεση
 • Θέματα τραπεζικών λογαριασμών
 • Συγχωνεύσεις πιστωτικών ιδρυμάτων
Η Εταιρία διαθέτει επίσης ειδίκευση στον ειδικότερο τομέα του τραπεζικού δικαίου που αφορά τη διαχείριση απαιτήσεων από τραπεζικά δάνεια ή πιστώσεις σε καθυστέρηση. Οι υπηρεσίες μας σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν:

 • Τη σύσταση εταιριών διαχείρισης και απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια ή πιστώσεις
 • Τον νομικό έλεγχο συμβάσεων και λοιπών στοιχείων σχετικά με απαιτήσεις από δάνεια ή πιστώσεις που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαχείρισης, ως ομάδα
 • Τη νομική συνδρομή στην τιτλοποίηση απαιτήσεων από δάνεια ή πιστώσεις και στη δημιουργία και διάθεση των σχετικών τίτλων
 • Τη σύνταξη κάθε είδους συμβάσεων, οι οποίες συνάπτονται στο πλαίσιο της απόκτησης ή της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια ή πιστώσεις
 • Την παροχή γνωμοδοτήσεων για ζητήματα που σχετίζονται με την απόκτηση ή τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια ή πιστώσεις