Αστικό Δίκαιο


Η Εταιρία αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση υποθέσεων αστικού δικαίου. Οι δικηγόροι της εταιρίας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία, τόσο στο χειρισμό δικαστικών υποθέσεων, όσο και στη γενικότερη διεκπεραίωση της ανατεθειμένης εντολής του πελάτη (εξωδικαστική επίλυση, διαπραγματεύσεις κτλ.). Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

  • Την παροχή νομικών συμβουλών για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία
  • Τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων
  • Τη σύνταξη, την επιμέλεια και την παράσταση σε συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων
  • Το χειρισμό υποθέσεων κτηματογράφησης
  • Τη διευθέτηση ζητημάτων που ανακύπτουν από συμβάσεις
  • Τη δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις ιατρικής ευθύνης.