Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Η Εταιρία εξειδικεύεται, περαιτέρω, στο Δίκαιο της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη σε εταιρίες, αναλαμβάνοντας, ενδεικτικά τα ακόλουθα:

  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
  • Έλεγχο της τρέχουσας κατάστασης συμμόρφωσης των εταιριών και σύνταξη αναλύσεων για υφιστάμενα κενά (gap analyses)
  • Συνδρομή σε εταιρίες για την καθημερινή διαχείριση ζητημάτων σχετιζόμενων με την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη σε διαρκή βάση συμμόρφωσής τους
  • Σύνταξη νομικών εγγράφων, πολιτικών και διαδικασιών που απαιτούνται σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) [Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, Πολιτική άσκησης δικαιωμάτων των υποκειμένων, Πολιτική παραβίασης προσωπικών δεδομένων, Συμβάσεις μεταξύ Υπεύθυνων και Εκτελούντων επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, Αρχεία επεξεργασίας, Ενημερωτικά έντυπα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κλπ.)
  • Παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με το απόρρητο και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
  • Διοργάνωση σεμιναρίων για την εκπαίδευση των υπαλλήλων/στελεχών εταιριών ως προς την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και τις απορρέουσες από αυτή υποχρεώσεις και δικαιώματα